Als u niet in het getoonde land bent, selecteer dan uw land om naar de juiste winkel te gaan.

W'e houden van transparantie. Daarom doen we ons best om onze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken.

 HANDELSVOORWAARDEN 


§ 1 Reikwijdte

Voor de zakelijke relatie tussen „STORZ & BICKEL GmbH“ (hieronder genoemd: STORZ & BICKEL) en de besteller met betrekking tot productleveringen geldende volgende Algemene Voorwaarden in de ten tijde van de bestelling geldige versie. Afwijkende Algemene Handelsvoorwaarden van de besteller worden hiermee tegengesproken, tenzij STORZ & BICKEL de geldigheid ervan uitdrukkelijk heeft goedgekeurd.


§ 2 Sluiten van de overeenkomst

(1) Bestellingen kunnen in elke willekeurige vorm (telefonisch, via de post, per fax, e-mail of via het internet) worden gedaan.

(2) De overeenkomst m.b.t. een aangeboden voorwerp komt zonder de uitdrukkelijke verklaring van een aanname door STORZ & BICKEL jegens de besteller die de contractuele aanbieding heeft afgegeven, tot stand. Besteller ziet in de zin van §151 zin 1, tweede zinsdeel BGB af van een uitdrukkelijke aannameverklaring. Zin 1 geldt niet, wanneer STORZ & BICKEL niet binnen drie werkdagen (maandag t/m vrijdag) na bevestiging van ontvangst in de zin van alinea 3 met het aanbod instemt.

(3) STORZ & BICKEL stuurt de besteller een automatische ontvangstbevestiging via de e-mail, waarin de inhoud van de bestelling opnieuw wordt beschreven. De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts, dat de bestelling door STORZ & BICKEL is ontvangen en vormt volgens de regels in alinea 2 geen aanname van de opdracht. Na ontvangst van de bestelling zal STORZ & BICKEL deze op korte termijn controleren en de besteller binnen drie werkdagen een bericht toesturen, indien de bestelling niet wordt aangenomen. Mocht STORZ & BICKEL na ontvangst van de bestelling constateren dat informatie over een product niet juist zijn, zal STORZ & BICKEL de besteller hiervan binnen de voornoemde periode inlichten. Deze kan de opdracht conform de gewijzigde condities opnieuw bevestigen en hierdoor een nieuwe bestelling activeren.


§ 3 Herroeping

Indien de besteller een geregistreerd bedrijf is in de zin van het handelswetboek, juridische persoon van het openbare recht of openbaargerechtelijk speciaal vermogen is, heeft hij geen teruggaverecht. Is de besteller consument, dan heeft hij het recht om binnen veertien dagen (te beginnen op de dag waarop hij of een door hem aangewezen derde die niet de transporteur is, de producten in bezit genomen heeft) zonder opgave van redenen de opdracht te herroepen. Om het herroepingsrecht te mogen uitoefenen, moet de besteller STORZ & BICKEL middels een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, een fax of e-mail en rekening houdend met een tijdige retourzending van het gekochte product) inlichten over zijn besluit om het koopcontract te herroepen. Het geretourneerde product moet ongebruikt samen met de meegeleverde toebehoren en gebruiksaanwijzingen in de originele verpakking worden geretourneerd. In Duitsland vind de retourzending voor kosten en risico van STORZ & BICKEL plaats. Bestellers uit alle andere landen dragen de directe kosten en het risico van de retourzending zelf.

Retourzending of het verzoek tot terugname dient plaats te vinden aan:

 

STORZ & BICKEL GmbH,

In Grubenäcker 5–9, D-78532 Tuttlingen,

Telefoon: 0049-(0)7461-969707-0, fax: 0049-(0)7461-969707-7.

 

Gevolgen van de herroeping: Door herroeping worden de door de besteller ontvangen betalingen (met uitzondering van de kosten die het gevolg zijn van het feit dat niet voor een standaardlevering werd gekozen), uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald vanaf de dag waarop STORZ & BICKEL de producten of een bewijs van retourzending ervan ontvangt. Bij een beschadiging van het product (gebruikssporen) kan een schadevergoeding worden verlangd.


§ 4 Levering

(1) Betreft het een transactie, dan vindt een overdracht van het risico bij overdracht van het product aan het transportbedrijf plaats. Betreft het de verkoop van consumptiegoederen, dan vindt een overdracht van het risico bij overdracht van het aangeschafte product aan de besteller plaats. In beide gevallen draagt de besteller de kosten voor levering, indien in afwijking van de onder § 5 (1) genoemde regels besteld wordt en de levering vanuit het magazijn aan het door de besteller opgegeven leveradres plaatsvindt. Levertijden en -periodes die niet uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn overeengekomen, vormen slechts vrijblijvende informatie; van toepassing zijn de algemene regelingen uit § 275 BGB (onmogelijkheid en onvermogen).

(2) STORZ & BICKEL is gerechtigd tot het verrichten van deelleveringen. Deelleveringen gelden m.b.t. betalingsverplichtingen, overdracht van risico en garantieplichten als zelfstandige leveringen.

(3) Schadeclaims zijn met beperking conform § 311 BGB uitgesloten.


§ 5 Prijzen, vertraging

(1) Indien er geen andere schriftelijke overeenkomst bestaat, gelden de prijzen conform de actuele prijslijst van STORZ & BICKEL, die op de homepage kan worden gevonden resp. bedrijven expliciet op aanvraag beschikbaar wordt gesteld. Bij het verschijnen van een nieuwe prijslijst verliezen alle eerdere prijzen hun geldigheid.

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen inclusief BTW en inclusief verzendkosten voor standaardverzending. Vanaf een bestelwaarde van

 

 • EUR 20,- voor bestellingen uit Duitsland,
 • EUR 30,- voor bestellingen uit de Benelux-landen en de Tsjechië,
 • EUR 40,- voor bestellingen uit de EER Zwitserland en Engeland en
 • EUR 100,- voor bestellingen uit derde landen is standaardverzending gratis.

Op de factuur worden behalve de productprijs evt. kosten voor aanvullende leveringen gespecificeerd: verpakking, verzending, verzekering en de betreffende ten tijde van de facturering geldige BTW, etc.

(2) STORZ & BICKEL biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan. Afhankelijk van het land van herkomst van de besteller en diens klantstatus kan de aankoopprijs per vooruitbetaling, achternaam, acceptgiroprocedures, credit card-betaling, factuur of op via Klarna worden betaald. Bij betaling op factuur geldt een betalingstermijn van zeven werkdagen na facturatie zoals overeengekomen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij een betalingsachterstand van de besteller is STORZ & BICKEL gerechtigd om de wettelijke rente ter hoogte van 5% bovenop de door de Europese Centrale Bank gespecificeerde basisrente p.a. te vorderen. Indien bij STORZ & BICKEL een aantoonbaar hogere schade als gevolg van een betalingsachterstand is ontstaan, is STORZ & BICKEL gerechtigd om deze te claimen.

(3) In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling wordt in alle gevallen aan Klarna gedaan:

 • Factuur: de betalingstermijn bedraagt [14] dagen vanaf de datum van verzending van goederen/ticket/of, voor andere diensten, nadat de dienst beschikbaar is gesteld. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland, Oostenrijk
 • In termijnen: met het financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen volgens de voorwaarden die bij de kassa worden aangegeven. De termijnbetaling is verschuldigd aan het eind van elke maand, nadat Klarna u een maandelijkse factuur heeft gestuurd. Voor meer informatie over betaling in termijnen, inclusief de Algemene Verkoopvoorwaarden en standaardinformatie over Europees consumentenkrediet voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, klikt u hier (alleen beschikbaar in de aangegeven landen): 
 • Spoedoverboeking: beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Spanje, Polen en Nederland. Het bedrag wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling van uw rekening afgetrokken.
 • Automatische incasso: beschikbaar in Duitsland, Nederland, Zweden en Oostenrijk. De afschrijving wordt verricht nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de datum.
 • Creditcard (Visa/Mastercard): beschikbaar in Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Het bedrag wordt afgeschreven nadat de goederen of tickets zijn verzonden / de dienst beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, volgens de aangegeven tijdstippen.

Voor het gebruik van de betaalmethodes Factuur, In termijnen en Automatische incasso is een positieve krediettoetsing vereist. Hiertoe geven wij uw gegevens door aan Klarna met het oog op adres- en kredietwaardigheidscontroles om het betalingsproces en de afwikkeling van het koopcontract in gang te zetten. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betaalmethodes kunnen aanbieden die op grond van de resultaten van de kredietcheck zijn toegestaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming en volgens de opgaven in De Bepalingen Gegevensbescherming van Klarna.  


§ 6 Saldering, terugbetaling

Rechten op verrekening gelden slechts dan voor de besteller, indien hij zijn contra-eisen rechtsgeldig vastgesteld, of door STORZ & BICKEL uitdrukkelijk erkend zijn. De besteller kan slechts dan een retentierecht uitoefenen, indien zijn reconventionele eis op dezelfde contractuele relatie berust.


§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) Tot aan een volledige compensatie van alle jegens de besteller bestaande eisen blijft het geleverde product het exclusieve eigendom van STORZ & BICKEL.

(2) De besteller is gerechtigd om binnen het correcte zakenverkeer over het product te beschikken. In dag geval doet hij dan reeds afstand van alle vorderingen jegens zijn afnemer of derden krachtens deze gerechtelijke transacties met alle nevenrechten ter bescherming van STORZ & BICKEL. STORZ & BICKEL neemt deze afstand hierbij aan. Bij een doelmatige verwerking, combinatie over vermenging volgt afstand ter hoogte van de factuurwaarde van de hierbij gebruikte producten. Op wens van STORZ & BICKEL dient de besteller deze afstand bekend te maken en STORZ & BICKEL de m.b.t. uitoefening van de vordering vereiste informatie en documentatie beschikbaar te stellen.

 

(3) De Besteller dient de krachtens het voorbehouden product geleverde waren zorgvuldig te behandelen en in het geval van eigen gebruik als voorbehouden product van STORZ & BICKEL te kenmerken. Bij inbeslagname of andere ingrepen door derden dient de besteller STORZ & BICKEL hierover direct te informeren. In geval van een gebruikseis door derden dient de besteller STORZ & BICKEL hierover dient schriftelijk in kennis te stellen en de derde over het eigendomsvoorbehoud resp. afstand ervan in te lichten.


§ 8 Garantie, reparaties en aansprakelijkheid

(1) Productinformatie vormt geen gegarandeerde geschiktheid resp. houdbaarheid, tenzij de garantie uitdrukkelijk en schriftelijk door STORZ & BICKEL als zodanig wordt bekrachtigd..

(2) Voor geselecteerde producten die in overeenstemming zijn met de betreffende productbeschrijving, verleent STORZ & BICKEL een fabrieksgarantie die verder gaat dan de wettelijke vereisten van art. 438 alinea 1 nr. 3 BGB (Duits burgerlijk wetboek), binnen een jaar na een door STORZ & BICKEL bevestigde productregistratie. Hier geldt onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

STORZ & BICKEL verleent een garantie van één jaar op geselecteerde producten, vanaf het einde van de wettelijke garantietermijn, maar uiterlijk twee jaar na de aankoopdatum. Onafhankelijk van de aankoopdatum vervalt de garantie vijf jaar na de fabricagedatum van het product. De garantie heeft betrekking op het feit dat de betreffende producten geen fouten vertonen ten aanzien van materiaal, fabricage of ontwerp en omvat het functioneren.

Indien zich tijdens de garantieperiode een erkend defect voordoet dat onder de garantie valt, zal STORZ & BICKEL naar eigen goeddunken een van de volgende diensten verlenen in het kader van deze garantie:

 

 1. gratis reparatie van de goederen
 2. gratis vervanging van de goederen tegen gelijkwaardige producten

In geval van vervanging wordt het oude product gratis vervangen door een nieuw of zo goed als nieuw product van dezelfde soort, kwaliteit en type. Indien het product in kwestie niet meer geproduceerd wordt op het moment van de garantieclaim, is STORZ & BICKEL gerechtigd een soortgelijk product te leveren. De garantietermijn wordt niet verlengd wegens het verlenen van diensten in het kader van deze garantie, in het bijzonder niet bij reparatie of vervanging. In deze gevallen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Eventuele verzendkosten en (douane)kosten, die tijdens de garantiebehandeling ontstaan, worden niet door STORZ & BICKEL betaald.

In het kader van de garantie zijn de uitsluitingen van art. 8 lid 6 van deze voorwaarden van toepassing. Normale slijtage en schade als gevolg van ondeskundige behandeling, gebruik van geweld of ongeoorloofde reparatiepogingen zijn uitgesloten van de garantie. De veiligheidsaanwijzingen in het desbetreffende instructieblad moeten in acht worden genomen. Voorwaarde voor het claimen van de garantie is dat STORZ & BICKEL de garantieclaim kan controleren (bijv. retourneren van de goederen). Schade door transport moet worden vermeden door een zorgvuldige verpakking.

De registratie van het product moet binnen een jaar na aankoop van het betreffende product plaatsvinden. Registraties die na deze termijn plaatsvinden, leiden niet tot een verlenging van de garantie. De datum van aankoop moet worden aangetoond door de klant, die het desbetreffende aankoopbewijs (factuur) moet overleggen. De eindklant heeft de plicht om te bewijzen dat de garantie nog steeds geldig is (bijvoorbeeld door het overleggen van het aankoopbewijs van de eerste klant). De verlenging van de garantie is slechts geldig na onderzoek en schriftelijke bevestiging van STORZ & BICKEL en is niet van toepassing op gerepareerde producten of alternatieve apparaten. STORZ & BICKEL heeft indien nodig het recht om het begin van de garantie te bepalen volgens de fabricagedatum. Indien het defect zich in de eerste twee jaar voordoet, is de wettelijke garantie van kracht. De verlenging van de garantie beperkt of beïnvloedt de wettelijke rechten van de klant niet.

Voor elke garantieclaim kunt u contact opnemen met de garantiegever.

STORZ & BICKEL GmbH

In Grubenäcker 5-9

78532 Tuttlingen(3) Indien de aankoop voor de besteller een transactie is, dient hij het ontvangen product te controleren op volledigheid, transportschade, zichtbare gebreken, geschiktheid en de eigenschappen ervan. Zichtbare gebreken dient STORZ & BICKEL direct, uiterlijk echter binnen zeven kalenderdagen na levering te melden. Bij niet naleving van de meldingsplicht geldt het product als zijnde goedgekeurd. Dit heeft als gevolg dat er voor STORZ & BICKEL geen garantieverplichting bestaat.

(4) De besteller dient STORZ & BICKEL in staat te stellen om elk afzonderlijk gebrek binnen een geschikte periode van ten minste 14 dagen te herstellen. Herstel vindt naar goeddunken van STORZ & BICKEL plaats middels het verhelpen van het gebrek (herstel) of levering van een vervangende product zonder gebreken (nalevering).

(5) De garantierechten zijn uitsluitend van toepassing, wanneer het product compleet en volledig met de factuur in een verpakking die beschadigingen tijdens transport uitsluit, binnen de genoemde verplichte garantieperiode aan STORZ & BICKEL wordt geretourneerd.

(6) Van garantie uitgesloten zijn gebreken en beschadigingen die het gevolg zijn van ongeschikt of ondeskundig gebruik, veronachtzaming van de gebruiksinstructies of een verkeerd of slordig gebruik en onderhoud. Garantierechten vervallen voorts bij aanpassingen aan het product door hiervoor niet bevoegde instanties of personen. Bovendien zijn slijtdelen uitgesloten van de garantie, aangezien in garantiejuridische zin conform § 434 BGB geen sprake is van een gebrek.

(7) Elke andere aanspraak op schadevergoeding (de productaansprakelijkheids-wetgeving blijft hierdoor onverminderd van kracht) is ongeacht de juridische aard van de geldend gemaakte aanspraak uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van STORZ & BICKEL uitgesloten of beperkt is, geldt zulks ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van diens werknemers, medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en onderaannemers.

(8) De besteller heeft, bij bepaalde producten, naast de garantie de mogelijkheid om het te repareren product op basis van een kostenraming voor eigen kosten naar STORZ & BICKEL te versturen. Retouren en reparatieaanvragen kunnen via het tabblad „Support“ onder het trefwoord „RMA“ op www.storz-bickel.com worden afgehandeld.

(9) Producten die voor het maken van een kostenraming of voor reparatie naar STORZ & BICKEL worden verstuurd, dient de besteller uiterlijk drie maanden nadat hij een afhaalbericht heeft ontvangen, bij STORZ & BICKEL op te halen. Anders is STORZ & BICKEL niet langer aansprakelijk voor beschadigingen door lichte nalatigheid of vernietiging van het voorwerp van reparatie. Een maand vóór het verstrijken van deze periode dient de klant een mededeling over de afvoer van het product te worden toegestuurd. De verkoper is gerechtigd om het  voorwerp van reparatie na afloop van deze periode af te voeren.


§ 9 Gegevensbescherming

STORZ & BICKEL garandeert dat de n.a.v. bestellingen verstuurde, persoons-gerelateerde gegevens van de besteller uitsluitend met als doel afhandeling van de bestelling worden verwerkt, opgeslagen alsmede voor intern marktonderzoeks- en voor persoonlijke marketingdoelen worden gebruikt. STORZ & BICKEL zal persoons-gerelateerde gegevens uitsluitend doorgeven aan andere ondernemingen (zoals pakketdiensten), voor zover dit voor de afhandeling van bestellingen vereist is. Voor zover de besteller geen gegevensgebruik voor interne doeleinden van STORZ & BICKEL niet wenst, is de besteller gerechtigd om het gebruik van deze gegevens op elk gewenst moment middels een informeel schrijven aan STORZ & BICKEL te herroepen.


§ 10 Rechtbank, toepasbaar recht

(1) Voor overeenkomsten krachtens deze Algemene Handelsvoorwaarden alsmede de overige juridische betrekkingen m.b.t. deze  AHV tussen STORZ & BICKEL en de besteller geldt het Duitse recht onder uitsluiting van nationale de collisieregels.

(2) Voor zover de besteller een ondernemer in de zin van het handelswetboek, een juridische persoon van het openbare recht of openbaargerechtelijk speciaal vermogen is, zal de vestigingsplaats van STORZ & BICKEL in Tuttlingen als exclusieve jurisdictie voor alle (in)direct uit de zakelijke relatie voortvloeiende conflicten worden overeengekomen.   


§ 11 Salvatorische clausule

Mocht een regeling uit deze Algemene Handelsvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen uit deze AHV onverminderd van kracht. In plaats van de ongeldige bepaling gelden dan de wettelijke voorschriften.

The following pages and information
are directed only towards adults!

You must be older than 19 years old to enter this page.