Als je je niet in het getoonde land bevindt, selecteer dan je land onder "Toon alle regio's".

Algemene voorwaarden van Storz & Bickel GmbH voor de verkoop van producten via de onlineshop

HANDELSVOORWAARDEN.


§ 1 Toepassingsgebied, definities

(1)Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via onze onlineshop zijn gesloten tussen ons,

Storz & Bickel GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen
Duitsland
Telefoonnummer: +49 (0)7461 9697070
E-mailadres: info@storz-bickel.com
Homepage: https://www.vapormed.com

Kantongerecht: kantongerecht Stuttgart
Registernummer: HRB 773792
BTW-nummer: DE 327110629
vertegenwoordigd door de directeuren Jürgen Bickel, David Männer en Paul Leopold Steckler
en u als onze klant.

(2) Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten. Zij zijn niet van toepassing op ondernemingen.
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit voor een doel dat niet in hoofdzaak kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek)).
Anderzijds is een ondernemer elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (artikel 14, lid 1, BGB). De Algemene Voorwaarden van Storz & Bickel GmbH zijn van toepassing op ondernemers.

(3) Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in de versie die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarden.


§ 2 Aanbiedingen en sluiting van de overeenkomst

(1) Onze aanbiedingen in de online-shop zijn vrijblijvend en niet-bindend.

(2) U kunt producten uit ons assortiment selecteren en verzamelen in een zogenaamd winkelmandje door op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, verstuurt u uw bestelling via de onlineshop en doet u een bindend bod op de producten in het winkelmandje. Voordat u de bestelling verstuurt, kunt u de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. De offerte kan echter alleen worden ingediend en verzonden als u deze Algemene Voorwaarden aanvaardt door op de knop "Algemene Voorwaarden aanvaarden" te klikken en ze aldus in uw aanbod op te nemen.

(3) Onmiddellijk na ontvangst van uw aanbieding sturen wij u een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, die tegelijkertijd de aanvaarding van uw aanbieding betekent (opdrachtbevestiging). In deze e-mail sturen wij u de tekst van de overeenkomst (bestaande uit de bestelling, AV en orderbevestiging) op een permanente gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) (contractbevestiging). De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.


§ 3 Herroepingsvoorwaarden

(1) Bij het sluiten van een transactie op afstand heeft de consument in de regel een wettelijk recht op herroeping, waarover wij u hierna overeenkomstig het wettelijke model informeren. De uitzonderingen op het recht op herroeping zijn geregeld in lid 2. Lid 3 bevat een modelformulier voor herroeping.


Herroepingsvoorwaarden
Recht op herroeping
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.
Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (de Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Duitsland, telefoonnummer: +49 (0)7461 9697070, e-mailadres: info@storz-bickel.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat is echter niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het recht op herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.


Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of af te leveren. De termijn is aangehouden indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het feit dat u de goederen hebt behandeld op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

- Einde van de herroepingsvoorwaarden -
(2) Het recht op herroeping is niet van toepassing op televerkoopcontracten met betrekking tot de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die wegens hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Voorts is het recht op herroeping niet van toepassing op televerkoopcontracten met betrekking tot de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.


(3) Wij informeren u over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling als volgt:
Modelformulier voor herroeping
(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, dient u dit formulier in te vullen en terug te zenden).
Aan Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Duitsland, telefoonnummer: +49 (0)7461 9697070, e-mailadres: info@storz-bickel.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst
voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


§ 4 Levering, beschikbaarheid van goederen, gedeeltelijke levering

(1) Door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het tijdstip van onze orderbevestiging, mits de koopprijs vooruit is betaald (behalve in geval van aankoop op rekening bij Klarna). Indien voor de producten in onze online shop geen of geen afwijkende leveringstermijn is aangegeven, bedraagt deze maximaal veertien (14) werkdagen.

(2) Indien er geen exemplaren van het door u geselecteerde product beschikbaar zijn op het moment van uw bestelling, zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en u tegelijkertijd informeren over de verwachte nieuwe levertijd. Indien het door u gekozen product gedurende meer dan een maand niet beschikbaar is, hebben zowel u als wij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van een terugtrekking zullen wij alle reeds aan ons gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

(3) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: wij leveren niet aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en alleen een afleveradres in dit land kunnen opgeven:
Israël, Brazilië, Kosovo, Mexico, Rusland, Thailand en Oekraïne.
Bovendien leveren wij alleen aan meerderjarige klanten (§ 2 BGB).

(4) Wij zijn gerechtigd om binnen de overeengekomen levertijden deelleveringen te verrichten. Deelleveringen zijn met name mogelijk wanneer meerdere producten worden besteld die afzonderlijk kunnen worden gebruikt. Eventuele extra verzendkosten veroorzaakt door de gedeeltelijke levering komen volgens § 6 lid 3 voor onze rekening.


§ 5 Levering, risico-overdracht

(1) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepalen wij de geschikte wijze van verzending en de vervoersmaatschappij naar ons redelijk goeddunken.

(2) Wij zijn slechts aansprakelijk voor de tijdige en juiste aflevering van de producten aan het transportbedrijf en zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door het transportbedrijf.

(3) Het risico van onopzettelijk verlies, onopzettelijke beschadiging of onopzettelijke vernietiging van de geleverde producten gaat op u over op het moment dat de producten aan u worden afgeleverd of u in gebreke bent met de aanvaarding ervan.


§ 6 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle op onze website vermelde prijzen zijn in euro's bruto inclusief BTW tegen het respectieve wettelijke tarief. Behoudens andersluidende bepaling in § 6 lid 2, komen de verzendkosten, alsmede eventuele douanerechten en soortgelijke openbare heffingen voor uw rekening.

(2) De door u te betalen verzendkosten worden in het bestelformulier aangegeven. Van een orderwaarde van
- € 20,00 voor bestellingen uit de Bondsrepubliek Duitsland,
- € 30,00 voor bestellingen uit de Benelux en Tsjechië,
- € 40,00 voor bestellingen uit de rest van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Ierland en
- € 100,00 voor bestellingen uit andere landen
leveren wij bestellingen waarvoor u kiest voor standaard verzending gratis.

(3) Indien wij uw bestelling overeenkomstig § 4 lid 4 door middel van deelleveringen uitvoeren, ontstaan voor u alleen verzendkosten voor de eerste deellevering. Indien de deelleveringen op uw verzoek worden gedaan, zullen wij voor elke deellevering verzendkosten in rekening brengen.

(4) Indien u uw contractuele verklaring overeenkomstig § 3 herroept, kunt u onder de wettelijke voorwaarden terugbetaling van de reeds betaalde kosten voor de verzending naar u (leveringskosten) eisen. U moet de directe kosten voor de retourzending betalen.


§ 7 Betalingsvoorwaarden, recht op verrekening en retentie

(1) U kunt vooraf betalen, met een creditcard of met Klarna (huurkoop, creditcard, automatische incasso, onmiddellijke betaling, factuur). Voor elke bestelling behouden wij ons het recht voor bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en naar andere betaalmethoden te verwijzen.

(2) De betaling van de koopprijs en de verzendkosten is onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst, tenzij de door u overeenkomstig lid 1 gekozen betalingswijze een andere vervaldatum inhoudt. In geval van betalingsachterstand betaalt u zonder verdere aanmaning vertragingsrente voor het jaar tegen een percentage van 5 procentpunten boven de respectieve basisrente overeenkomstig § 247, lid 1, van het BGB.

(3) Uw verplichting tot betaling van vertragingsrente sluit niet uit dat wij verdere schade als gevolg van het verzuim kunnen vorderen.

(4) U hebt alleen recht op verrekening met onze vorderingen in geval van onbetwiste of in rechte vastgestelde tegenvorderingen U hebt ook recht op verrekening met onze vorderingen indien u reclamaties of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract doet gelden. Als koper kunt u alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering op dezelfde koopovereenkomst is gebaseerd.


§ 8 Eigendomsvoorbehoud 

Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde producten voor tot volledige betaling van de koopprijs (inclusief BTW en verzendkosten) voor de betreffende producten.


§ 9 Garantie, reparaties en aansprakelijkheid

(1) Voor materiële gebreken of rechtsgebreken van geleverde producten zijn wij aansprakelijk volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB. De verjaringstermijn voor wettelijke vorderingen wegens gebreken bedraagt vierentwintig (24) maanden en begint te lopen vanaf de levering van de producten.

(2) Een bijkomende garantie bestaat voor de door ons geleverde producten slechts, indien deze bij de geleverde producten is gevoegd. Aanspraken op garantie komen bovenop aanspraken op grond van materiële gebreken en rechtsgebreken in de zin van lid 1. Nadere bijzonderheden over de omvang van dergelijke garanties zijn te vinden in de garantievoorwaarden.


§ 10 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet en in gevallen van verwijtbare onbekwaamheid en verwijtbare onmogelijkheid. Bovendien zijn wij aansprakelijk in geval van uitdrukkelijke overname van een garantie, voor opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid waarvoor wij aansprakelijk zijn. Wij zijn slechts aansprakelijk voor materiële schade en vermogensschade veroorzaakt door lichte nalatigheid bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zogenaamde kardinale verplichtingen), d.w.z. een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen, maar beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

(2) Voor zover onze aansprakelijkheid op grond van de bovenstaande bepalingen uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.   


§ 11 Privacyverklaring

Wij delen u hierbij mede dat wij uw persoonsgegevens, die wij in het kader van de via onze online shop gesloten overeenkomsten hebben ontvangen, verzamelen, verwerken en gebruiken, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk en in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geoorloofd is. De rechtsgrondslag voor de opslag van de gegevens is Art. 6 par. 1 sub. b) DS-GVO (Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming). Verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in onze privacyverklaring www.vapormed.com/nl/privacy.


§ 12 Rechtbank

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van de toepassing van de bepalingen inzake de internationale aankoop van goederen (CISG, VN-koopverdrag). De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, met name van de staat waar u als consument uw gewone verblijfplaats heeft, blijven onverlet. 


§ 13 Voorrang van de Duitse tekst van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden voor de verkoop van producten via onze online-shop zijn op onze homepage in verschillende talen beschikbaar gesteld. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat voor de rechtsgevolgen alleen de Duitse tekst van de Algemene Voorwaarden beslissend is. De Duitse tekst van de Algemene Voorwaarden heeft voorrang, met name in geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies en in alle andere twijfelgevallen.


Download algemene voorwaarden van Storz & Bickel

The following pages and information
are directed only towards adults!

You must be older than 19 years old to enter this page.