Als u niet in het getoonde land bent, selecteer dan uw land om naar de juiste winkel te gaan.

Algemene voorwaarden van STORZ & BICKEL GmbH voor reparaties

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REPARATIES.


§ 1 Toepassingsgebied, definities

(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via ons online portaal www.vapormed.com worden gesloten voor reparatiediensten van S&B-producten tussen ons,

STORZ & BICKEL GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen
Duitsland

Telefoonnummer: +49 (0)7461 9697070
E-mailadres: info@storz-bickel.com
Homepage:
www.vapormed.com 

Kantongerecht: kantongerecht Stuttgart
Registernummer: HRB 773792
BTW-nummer: DE 327110629

vertegenwoordigd door de directeuren Jürgen Bickel en David Männer
en u als onze klant.

Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden zijn alle werkzaamheden ter nakoming van onze wettelijke of contractuele garantieverplichtingen en, indien van toepassing, alle werkzaamheden ter nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van een aanvullende garantie.

(2) Voor zuivere onderdelenleveringen zonder reparatieopdracht aan ons, gelden de Algemene Voorwaarden voor de verkoop van producten via de online shop op www.vapromed.com/nl/.

(3) Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op eindklanten, ongeacht of u een consument of een ondernemer bent.
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit voor een doel dat niet in hoofdzaak kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek)).
Anderzijds is een ondernemer elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (artikel 14, lid 1, BGB).

(4) Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in de versie die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarden.


§ 2 Aanbiedingen en sluiting van de overeenkomst

(1) Onze aanbiedingen voor reparatiediensten op ons onlineportaal zijn vrijblijvend en niet-bindend. Iets anders is alleen van toepassing als een reparatieopdracht is gebaseerd op een schriftelijke kostenraming van ons die u hebt goedgekeurd. In dat geval zal de betaling overeenkomstig de kostenraming geschieden.

(2) U kunt reparatiediensten bestellen op ons onlineportaal via uw klantenaccount. U selecteert de gewenste dienst via de knop "Toevoegen aan winkelwagentje". Door de reparatieopdracht via het onlineportaal te verzenden door op de knop "Nu kopen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de reparatiedienst in het winkelwagentje. U kunt de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken voordat u de bestelling verzendt. De bestelling kan echter alleen worden verzonden en doorgegeven indien u deze contractuele voorwaarden aanvaardt door op de knop "AV aanvaarden" te klikken en ze aldus in uw bestelling op te nemen.

(3) Onmiddellijk na ontvangst van uw aanbieding sturen wij u een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, die tegelijkertijd de aanvaarding van uw aanbieding betekent (opdrachtbevestiging). In deze e-mail sturen wij u de tekst van de overeenkomst (bestaande uit de bestelling, AV en orderbevestiging) op een permanente gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) (contractbevestiging). De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.


§ 3 Reparatiediensten voor S&B-producten

(1) De inhoud en omvang van de door ons te verlenen reparatiediensten worden bepaald door onze opdrachtbevestiging, waarbij elke reparatiedienst altijd een eerste foutdiagnose door ons omvat.

(2) Als uit de eerste foutdiagnose blijkt dat er sprake is van een geval van garantie, zullen wij het S&B-product in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of de overeenkomstige garantievoorwaarden op onze kosten repareren.

(3) Als tijdens de eerste foutdiagnose blijkt dat de door u via ons onlineportaal geselecteerde reparatiedienst de door ons vastgestelde defect in het S&B-product niet kan verhelpen, moeten wij een overeenkomstige (vervolg)bestelling van u verkrijgen alvorens de noodzakelijke reparatie uit te voeren om het defect te verhelpen. Hetzelfde geldt indien naast het door u aangegeven defect nog andere defecten aan het S&B-product worden vastgesteld.

(4) Wij zullen geen reparatiediensten verlenen indien
a) het defecte product of onderdelen daarvan die door u zijn opgestuurd geen S&B-product zijn,
b) het defecte S&B-product dat werd opgestuurd niet langer functioneel is ten gevolge van ongeoorloofde wijzigingen en andere ongeoorloofde ingrepen door u of een niet-bevoegde derde (bijv. uit elkaar halen van het S&B-product in verschillende onderdelen),
c) de door u bestelde reparatiedienst het door ons vastgestelde defect niet kan verhelpen of er naast het door u vastgestelde defect nog andere defecten aan het S&B-product worden vastgesteld en u de gewijzigde (verdere) reparatieopdracht niet bij ons plaatst,
d) an dem eingesandten fehlerhaften S&B-Produkt die Seriennummer verändert, entfernt oder unkenntlich gemacht wurde,
d) het serienummer op het defecte S&B-product dat werd opgestuurd, is gewijzigd, verwijderd of onherkenbaar is gemaakt,
e) S&B-producten worden opgestuurd zonder dat u een overeenkomstige reparatieopdracht bij ons heeft geplaatst via ons online portaal,
f) geen defect kon worden gediagnosticeerd op het geretourneerde S&B-product of
g) u de overeengekomen vergoeding niet betaalt wanneer deze verschuldigd is.
In alle voornoemde gevallen zenden wij het door u ingezonden product aan u terug zonder reparatiewerkzaamheden uit te voeren en brengen wij u een diagnosevergoeding conform § 7 lid 3 in rekening. Indien terugzending door uw schuld niet mogelijk is (bijv. door verzuim van acceptatie of verwijtbare schending van medewerkingsplichten, in het bijzonder van § 4 van deze Algemene Voorwaarden), zullen wij het ingezonden product conform § 13 van deze Algemene Voorwaarden opslaan en na het vruchteloos verstrijken van de termijn van drie maanden (eventueel op uw kosten) verwijderen.

(5) Bij het laten uitvoeren van reparatiediensten zijn wij slechts aansprakelijk voor het herstel van de functionaliteit van het ingezonden defecte S&B-product. Alleen wij bepalen de manier waarop het functionele vermogen wordt hersteld.
Indien in het kader van reparatiediensten door ons updates van de systeemsoftware op het S&B-product moeten worden uitgevoerd, dient u er rekening mee te houden dat het niet meer mogelijk is de systeemsoftware terug te zetten naar een eerdere versie.

(6) Wij zijn gerechtigd reparatiediensten aan S&B-producten uit te besteden.


§ 4 Medewerkingsplichten in geval van reparatiediensten

(1) Bij het laten uitvoeren van reparatiediensten bent u verplicht mee te werken voor zover een dergelijke verplichting voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden en/of onze opdrachtbevestiging. In het bijzonder moet u het defecte S&B-product in onze vestiging aan ons aanbieden om

STORZ & BICKEL GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen
Duitsland

de bestelde reparatiewerkzaamheden voor uw eigen rekening en risico uit te kunnen voeren. In het geval dat het defecte S&B-product naar ons wordt opgestuurd, dient u rekening te houden met de verzend- en verpakkingsinstructies die wij u samen met de orderbevestiging zullen toesturen. De instructies voor verzending en verpakking zijn te vinden op www.vapormed.com/nl/service.

(2) Houd er in het bijzonder rekening mee dat als u het defecte S&B-product naar ons toestuurt in overeenstemming met paragraaf 1 hierboven, u alle componenten die niet permanent zijn verbonden met het defecte S&B-product (bijv. Koeleenheid, Adapter) moet verwijderen in overeenstemming met onze verzend- en verpakkingsinstructies. Indien u, in strijd met onze verzend- en verpakkingsinstructies, dergelijke onderdelen die niet stevig aan het defecte S&B-product bevestigd zijn, toch samen met het defecte S&B-product naar ons verzendt, moeten wij ons om hygiënische redenen van deze onderdelen ontdoen, zonder dat u recht heeft op vervanging van deze onderdelen of op schadevergoeding wegens waardeverlies. Elke aansprakelijkheid van onze kant is in dit verband uitgesloten.

(3) Voor het terugsturen van het door ons gerepareerde S&B-product of het niet gerepareerde product in het geval van § 3 lid 4, dient u ons een actueel afleveradres te geven. Tenzij u anders aangeeft, vindt de levering plaats op het afleveradres dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven.


§ 5 Herroepingsvoorwaarden

(1) Bij het sluiten van een transactie op afstand heeft de consument in de regel een wettelijk recht op herroeping, waarover wij u hierna overeenkomstig het wettelijke model informeren. De uitzonderingen op het recht op herroeping zijn geregeld in lid 2. Lid 3 bevat een modelformulier voor herroeping.

Herroepingsvoorwaarden

Recht op herroeping
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.
Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (de STORZ & BICKEL GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Duitsland, telefoonnummer: +49 (0)7461 9697070, e-mailadres: info@storz-bickel.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat is echter niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het recht op herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of af te leveren. De termijn is aangehouden indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het feit dat u de goederen hebt behandeld op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.
Indien u tijdens de herroepingstermijn om een reparatiedienst heeft verzocht, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reparatiedienst die reeds is uitgevoerd tot het moment waarop u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst ten opzichte van de totale omvang van de reparatiedienst die in de overeenkomst van toepassing is.
- Einde van de herroepingsvoorwaarden -


(2) Het recht op herroeping is niet van toepassing op televerkoopcontracten met betrekking tot de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die wegens hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Voorts is het recht op herroeping niet van toepassing op televerkoopcontracten met betrekking tot de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.

(3) Wij informeren u over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling als volgt:

Modelformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, dient u dit formulier in te vullen en terug te zenden).

— Aan STORZ & BICKEL GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Duitsland, telefoonnummer: +49 (0)7461 9697070, e-mailadres: info@storz-bickel.com
— Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst
voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)
— Besteld op (*)/ontvangen op (*)
— Naam van de consument(en)
— Adres van de consument(en)
— Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)
— Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


§ 6 Tijdstip van uitvoering, beperkingen van de uitvoering

(1) Door ons aangegeven uitvoeringstermijnen voor reparatiediensten worden berekend vanaf het tijdstip van onze opdrachtbevestiging, voor zover de koopprijs vooraf is betaald, echter niet voordat u aan uw medewerkingsplichten volgens § 4 heeft voldaan en vóór het verstrijken van uw herroepingstermijn van 14 dagen volgens § 5 lid 1. Op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek kan ook tijdens de herroepingstermijn van 14 dagen met de bestelde reparatiediensten worden begonnen. Indien voor de desbetreffende reparatiediensten op ons online portaal geen of geen afwijkende uitvoeringstermijn is aangegeven, bedraagt deze eenentwintig (21) dagen.

(2) Indien wij ons niet houden aan de overeengekomen uitvoeringstermijn, treedt verzuim pas in na het verstrijken van een door u schriftelijk toegekende redelijke respijttermijn van ten minste twee (2) weken.

(3) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: wij leveren niet aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en alleen een afleveradres in dit land kunnen opgeven: Israël, Brazilië, Kosovo, Mexico, Rusland, Thailand, Oekraïne.

Bovendien leveren wij alleen aan meerderjarige klanten (§ 2 BGB).


§ 7 Aanvaarding, levering van herstelde S&B-producten, overdracht van risico, crediteursverzuim

(1) De aanvaarding van onze reparatiediensten vindt plaats bij het ophalen van het gerepareerde S&B-product bij onze vestiging in Tuttlingen. Gedeeltelijke aanvaarding vindt niet plaats.

(2) Op uw verzoek en op uw kosten kan het gerepareerde S&B-product ook naar een andere bestemming worden verzonden (verzendingskoop).
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepalen wij de geschikte wijze van verzending en de vervoersmaatschappij naar ons redelijk goeddunken.

(3) Het risico van onopzettelijke vernietiging, onopzettelijke schade of onopzettelijk verlies van het gerepareerde S&B-product gaat bij aanvaarding op u over. In geval van verzendingskoop gaat het risico van onopzettelijke vernietiging, onopzettelijke schade of onopzettelijk verlies van het gerepareerde S&B-product, evenals het risico van vertraging, op u over zodra de levering wordt overhandigd aan de expediteur, de vervoerder of een andere derde die is aangewezen om de verzending uit te voeren.

(4) In geval van crediteursverzuim of een andere opzettelijke schending van uw medewerkingsplicht hebben wij het recht vergoeding te eisen van de schade die wij daardoor lijden, inclusief eventuele extra kosten (bijv. opslagkosten). Wij behouden ons het recht voor om verdere vorderingen in te stellen. In dit geval gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van het gerepareerde S&B-product op u over op het moment dat u in gebreke blijft met de aanvaarding of een andere schending van de verplichting tot medewerking.


§ 8 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle op onze website vermelde prijzen zijn in euro's bruto inclusief BTW tegen het respectieve wettelijke tarief.

(2) Indien wij het gerepareerde S&B-product op uw verzoek naar een andere bestemming verzenden (verzendingskoop), draagt u de verzendkosten alsmede eventuele douanerechten en soortgelijke openbare heffingen. De door u te betalen verzendkosten worden op het bestelformulier vermeld bij de bestelling van de reparatie.

(3) Indien u bij ons reparaties laat uitvoeren die niet volgens § 3 lid 4 kunnen plaatsvinden, moet u een diagnosevergoeding van € 50,00 plus de verzendkosten voor de retourzending betalen. 

De verzendkosten die voor uw rekening komen, staan vermeld op het bestelformulier. Vanaf een totaalbedrag aan bestelde goederen van

  • € 20,00 voor bestellingen uit de Bondsrepubliek Duitsland,
  • € 30,00 voor bestellingen uit de Benelux-landen en Tsjechië,
  • € 40,00 voor bestellingen uit de rest van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Ierlanden
  • € 100,00 voor bestellingen uit derde landen

 

bestellingen waarvoor je standaardverzending hebt gekozen, leveren we gratis.  

Als de waarde van je bestelling lager is dan het aangegeven bedrag, gelden verzendkosten van € 7 (standaard) of € 50 (express), binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland € 15 en naar derde landen € 50.


§ 9 Betalingsvoorwaarden, recht op verrekening en retentie

(1) U kunt vooruit betalen, met een creditcard of met Klarna (huurkoop, creditcard, automatische incasso, onmiddellijke betaling, factuur). Voor elke bestelling behouden wij ons het recht voor bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en naar andere betaalmethoden te verwijzen.

(2) De betaling van de koopprijs en de verzendkosten is onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst, tenzij de door u overeenkomstig lid 1 gekozen betalingswijze een andere vervaldatum inhoudt.
In geval van betalingsachterstand betaalt u zonder verdere aanmaning vertragingsrente voor het jaar tegen een percentage van 5 procentpunten boven de respectieve basisrente overeenkomstig § 247, lid 1, van het BGB.

(3) Uw verplichting tot betaling van vertragingsrente sluit niet uit dat wij verdere schade als gevolg van het verzuim kunnen vorderen.

(4) U hebt alleen recht op verrekening met onze vorderingen in geval van onbetwiste of in rechte vastgestelde tegenvorderingen U hebt ook recht op verrekening met onze vorderingen indien u reclamaties of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract doet gelden. Als koper kunt u alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering op dezelfde koopovereenkomst is gebaseerd.


§ 10 Garantie

Voor materiële gebreken of rechtsgebreken zijn wij aansprakelijk volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 633 e.v. BGB. De verjaringstermijn voor wettelijke aanspraken op gebreken bedraagt twaalf (12) maanden en begint met de aanvaarding van de reparatiedienst.


§ 11 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet en in gevallen van verwijtbare onbekwaamheid en verwijtbare onmogelijkheid. Bovendien zijn wij aansprakelijk in geval van uitdrukkelijke overname van een garantie, voor opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid waarvoor wij aansprakelijk zijn. Wij zijn slechts aansprakelijk voor materiële schade en vermogensschade veroorzaakt door lichte nalatigheid bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zogenaamde kardinale verplichtingen), d.w.z. een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen, maar beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

(2) Voor zover onze aansprakelijkheid op grond van de bovenstaande bepalingen uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.


§ 12 Opslag en verwijdering van S&B-producten

Indien een door u ter reparatie toegezonden product aan ons wordt geretourneerd wegens crediteursverzuim of verwijtbare schending van andere medewerkingsplichten, in het bijzonder de plicht tot opgave van een juist en actueel afleveradres, zullen wij het product maximaal drie (3) maanden voor uw rekening en risico bewaren. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de opslag en u verzoeken ons het juiste leveringsadres mee te delen. Indien u ons binnen de termijn van drie maanden na het crediteursverzuim of de opzettelijke schending van andere medewerkingsplichten geen ander leveringsadres heeft meegedeeld of het product niet bij ons in Tuttlingen heeft afgehaald, gaan wij ervan uit dat u conform § 959 BGB afstand wenst te doen van het eigendom van het product. Veertien (14) dagen vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden zullen wij u opnieuw in kennis stellen van het afstand doen van de eigendom in verband met het verstrijken van de termijn. Verstrijkt de termijn van drie maanden vruchteloos, dan hebben wij het recht om het product (eventueel op uw kosten) te verwijderen.


§ 13 Privacyverklaring

Wij delen u hierbij mede dat wij uw persoonsgegevens, die wij in het kader van de via onze online shop gesloten overeenkomsten hebben ontvangen, verzamelen, verwerken en gebruiken, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk en in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geoorloofd is. De rechtsgrondslag voor de opslag van de gegevens is Art. 6 par. 1 sub. b) DS-GVO (Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming). Verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in onze privacyverklaring www.vapormed.com/nl/privacy.


§ 14 Rechtbank

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van de toepassing van de bepalingen inzake de internationale aankoop van goederen (CISG, VN-koopverdrag). De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, met name van de staat waar u als consument uw gewone verblijfplaats heeft, blijven onverlet. 


§ 15 Voorrang van de Duitse tekst van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden voor de verkoop van producten via onze online-shop zijn op onze homepage in verschillende talen beschikbaar gesteld. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat voor de rechtsgevolgen alleen de Duitse tekst van de Algemene Voorwaarden beslissend is. De Duitse tekst van de Algemene Voorwaarden heeft voorrang, met name in geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies en in alle andere twijfelgevallen.


Download de VAPORMED Reparatievoorwaarden

The following pages and information
are directed only towards adults!

You must be older than 19 years old to enter this page.