Als je je niet in het getoonde land bevindt, selecteer dan je land onder "Toon alle regio's".

Productgarantie van STORZ & BICKEL GmbH

PRODUCTGARANTIE.


STORZ & BICKEL GmbH garandeert de eindklant (hierna te noemen "Klant") in overeenstemming met de volgende bepalingen dat het aan de Klant geleverde product (MIGHTY+ MEDIC, VOLCANO MEDIC 2) binnen een periode van twee (2) jaar na levering (garantieperiode) vrij zal zijn van materiaal-, fabricage- of constructiefouten. Deze garantieperiode wordt met één (1) jaar verlengd als de klant het product binnen één jaar na levering registreert. De garantieperiode voor uw MIGHTY MEDIC is twee (2) jaar. 

STORZ & BICKEL GmbH zal naar eigen goeddunken en op eigen kosten de op deze manier geclaimde gebreken verhelpen door reparatie, vervanging van nieuwe of gereviseerde afzonderlijke onderdelen of door levering van een defectvrij product van dezelfde soort en hetzelfde type. 

De garantie geldt niet voor onderdelen die bijzonder onderhevig zijn aan slijtage, zoals met name Batterijen, Ballonnen, Koeleenheden, Oplaadkabels en Adapters, Vulkamer (VOLCANO), Slang, Zeven, Doseercapsules en accessoires die bij de producten worden geleverd, zoals bijvoorbeeld Kruidenmolen, Vulhulp, Borstels, enz. 

Andere aanspraken van de klant tegenover STORZ & BICKEL GmbH, in het bijzonder voor schadever-goeding, zijn uitgesloten. 

De uit het koopcontract voortvloeiende contractuele of wettelijke rechten van de klant tegenover STORZ & BICKEL GmbH worden door deze garantie echter niet aangetast. STORZ & BICKEL GmbH is daarom, onafhankelijk van deze garantie, voor materiële gebreken of rechtsgebreken van geleverde producten aansprakelijk volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB. De verjaringstermijn voor wettelijke vorderingen wegens gebreken bedraagt vierentwintig (24) maanden en begint te lopen vanaf de levering van de producten.


Aanspraken op deze garantie bestaan alleen indien

  • het product geen beschadigingen of slijtagesymptomen vertoont die veroorzaakt zijn door een gebruik dat afwijkt van het normale doel en de specificaties van STORZ & BICKEL GmbH (vol-gens de Gebruiksaanwijzing),
  • het product geen kenmerken vertoont die wijzen op reparaties of andere ingrepen door derden die niet door STORZ & BICKEL GmbH zijn geautoriseerd,
  • uitsluitend door STORZ & BICKEL GmbH geautoriseerde accessoires in het product zijn inge-bouwd en
  • het serienummer niet is verwijderd of onherkenbaar is gemaakt.

 

Aanspraken op de garantie kunnen alleen geldend worden gemaakt als de klant het product binnen een jaar na levering registreert op www.vapormed.com/registration. Indien de productregistratie niet binnen een jaar wordt uitgevoerd, bestaat er geen aanspraak op deze garantie.


Aanspraken op de garantie moeten binnen een uitsluitingstermijn van twee maanden na het ontstaan van het garantiegeval of, bij niet onmiddellijk herkenbare gebreken, binnen twee maanden na de ontdekking ervan, bij STORZ & BICKEL GmbH worden ingediend. STORZ & BICKEL GmbH draagt de kosten voor het opsturen en terugsturen van het product.
Eventuele douanerechten en openbare heffingen zijn voor rekening van de klant.


Indien aanspraak op garantie wordt gemaakt en bij de controle van het product door STORZ & BICKEL GmbH of de verantwoordelijke klantenservice blijkt dat er geen sprake is van een gebrek of dat de aanspraak op garantie om een van de voornoemde redenen niet bestaat, heeft STORZ & BICKEL GmbH het recht om servicekosten ten bedrage van € 70 aan te rekenen. Dit geldt niet indien de klant in de gegeven omstandigheden niet had kunnen onderkennen dat de aanspraak op garantie niet bestond. 


Deze garantie is ook van toepassing op een volgende toekomstige eigenaar van het product die woo-nachtig is in het (territoriale toepassingsgebied) in de hierboven vermelde mate en onder de hierboven vermelde voorwaarden (inclusief productregistratie en overlegging van de originele factuur of product-registratie en overlegging van het aankoopbewijs in geval van wederverkoop), op voorwaarde dat de toekomstige eigenaar de productregistratie uitvoert. Indien het product reeds geregistreerd is, is in geval van doorverkoop van het geregistreerde product een nieuwe registratie door een latere, toekom-stige eigenaar niet meer mogelijk, zodat een aanspraak op garantie uitgesloten is. 


Deze garantie is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de toepassing van de bepalingen inzake de internationale aankoop van goederen (CISG, VN-koopver-drag). De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, met name van de staat waar de klant als consument zijn gewone verblijf-plaats heeft, blijven onverlet.


Landsspecifieke informatie:
 
For Australian consumers:
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

The following pages and information
are directed only towards adults!

You must be older than 19 years old to enter this page.